APPLICATION FOR THE POST OF DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN)- 2018

rmÉQÖÃªï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (¥ÀÄgÀĵÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á)ºÀÄzÉÝUÉ Cfð - 2018
Notification No.74 /Recruitment-2/2018-19
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 
Second Provisional Select list has been uploaded.
Date News & Events
FEB
27
2019
Second Provisional Select list
Dec
21
2018
Provisional Select list
Nov
29
2018

Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for POST OF DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN)- 2018, (Download from My Application) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è, ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï E£ïì¥ÉPÀÖgï ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°èzÀÄÝ, ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåðvÉ ¥ÀjÃPÁë ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ°è£À ªÀiÁ»w/CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁqÀĪÀAvÉ (¥ÀjÃPÁë ¢£ÁAPÀ / ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæ / ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ / ¥ÀæªÀUÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ) ªÀÄ£À«UÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CAvÀºÀ wzÀÄÝ¥Àr/§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è F PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÁUÀÆ F PÀÄjvÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è£À «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è FUÁUÀ¯Éà w½¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÉ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ.

Nov
28
2018

Eligible Candidates List for Viva-Voce

Nov
13
2018
Final Answer Key of the Written Examination
Oct
23
2018
Objection Format for Answer Key

Objection Format

Oct
15
2018
Provisional Key Answer

Series A Series B Series C Series D Series E

C¨sÀåyðAiÀÄÆ CfðAiÀÄ°è ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ CAwªÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÝjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÁUÀ CfðAiÀÄ J¯Áè PÁ®AUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¨sÀwðªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¨sÀwð ªÀiÁr ¸À°è¹zÀAvÀºÀ CfðAiÀÄ°è£À CA±À DxÀªÁ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ w½¸À¯ÁVzÉ.

F PÀÄjvÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ PÁ®A£À°è w½¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Sep
29
2018
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 07.10.2018

Written Examination Call letter has been uploaded for DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) -2018, Download (from My Application) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Sep
01
2018
ET-PST Date Postponed - MYSURU

The ET-PST schedule fixed on 20/08/2018, 21/08/2018,23/08/2018 & 24/08/2018 at City Armed Reserve (CAR) Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru- 570 011 is postponed and Rescheduled on 06/09/2018, 07/09/2018, 10/09/2018 & 11/09/2018 respectively.

ET-PST Date Postponed - DHARWAD

The ET-PST schedule fixed on 14/08/2018, 16/08/2018 & 17/08/2018 at Police Head Quarters, DAR Ground, Belgaum Road, Dharwad is postponed and Rescheduled on 06/09/2018, 07/09/2018 & 08/09/2018 respectively.

Aug
16
2018
ET-PST Date is Postponed - MYSURU

The ET-PST schedule fixed on 20/08/2018, 21/08/2018,23/08/2018 & 24/08/2018 at City Armed Reserve (CAR) Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru- 570 011 is postponed due to climatic condition. Next date will be intimated shortly.

Aug
14
2018
ET-PST Date is Postponed - MYSURU

The ET-PST schedule fixed on 20/08/2018 & 21/08/2018 at City Armed Reserve (CAR) Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru- 570 011 is postponed due to climatic condition. Next date will be intimated shortly.

Aug
13
2018
ET-PST Date Postponed - Dharwad

The ET-PST schedule fixed on 14/08/2018, 16/08/2018 & 17/08/2018 at Police Head Quarters, DAR Ground, Belgaum Road, Dharwad is postponed due to administrative reasons. Next date will be intimated shortly.

Aug
10
2018
ET-PST Rescheduled Date - MYSURU

The ET-PST schedule fixed on 16/07/2018, 17/07/2018, 18/07/2018 & 19/07/2018 at City Armed Reserve (CAR) Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru- 570 011 is Rescheduled on 20/08/2018, 21/08/201/, 23/08/2018 & 24/08/2018.

ET-PST Rescheduled Date - BELAGAVI

The ET-PST schedule fixed on 26/07/2018, 27/07/2018 & 28/07/2018 at Commandant, 2nd Battalion, KSRP, Jhamboti Road, V.T.U Campus Post, Mache, Belgaum- 590018 is Rescheduled on 23/08/2018, 24/08/2018 & 25/08/2018.

Aug
09
2018
ET-PST Date Postponed - Dharwad

The ET-PST schedule fixed on 08/08/2018, 09/08/2018 & 10/08/2018 at Police Head Quarters, DAR Ground, Belgaum Road, Dharwad is postponed due to climatic condition and Rescheduled on 14/08/2018, 16/08/2018 & 17/08/2018 respectively.

Jul
25
2018
BELAGAVI GROUND DATE CHANGED

The ET-PST schedule fixed on 26/07/2018,27/07/2018 and 28/07/2018 at Commandant, 2nd Battalion, KSRP, Jhamboti Road, V.T.U Campus Post, Mache, Belgaum- 590018 is postponed due to climatic condition and next ET-PST date will be intimated in due course.

Jul
22
2018
ET-PST Postponed - Dharwad & Schedule date Changed

The ET-PST schedule fixed on 23/07/2018 to 26/07/2018 at Police Head Quarters, DAR Ground, Belgaum Road, Dharwad is postponed due to climatic condition and Rescheduled on 07/08/2018 to 10/08/2018 respectively.

Jul
19
2018
BELAGAVI GROUND DATE CHANGED

The ET-PST schedule fixed on 19/07/2018,20/07/2018 and 21/07/2018 at Commandant, 2nd Battalion, KSRP, Jhamboti Road, V.T.U Campus Post, Mache, Belgaum- 590018 is postponed due to climatic condition and Rescheduled on 26/07/2018,27/07/2018 and 28/07/2018 respectively.

Jul
16
2018
Belagavi District ET-PST Ground and Date Changed

Belagavi District ET-PST venue of 19,20,21/07/2018 ground has been shifted from DAR PARADE GROUND to Commandant,2nd Battalion,KSRP,Jhamboti Road,V.T.U Campus Post, Mache,Belgaum-590018.

The ET-PST schedule fixed on 16/07/2018,17/07/2018 and 18/07/2018 at Commandant, 2nd Battalion, KSRP, Jhamboti Road, V.T.U Campus Post, Mache, Belgaum- 590018 is postponed due to climatic condition and Rescheduled on 30/07/2018,31/07/2018 and 01/08/2018 respectively.

Jul
16
2018
ET-PST Postponed - Dharwad & Schedule date Changed

The ET-PST schedule fixed on 16/07/2018 to 19/07/2018 at Police Head Quarters, DAR Ground, Belgaum Road, Dharwad is postponed due to climatic condition and Rescheduled on 23/07/2018 to 26/07/2018 respectively.

Jul
12
2018
Mysuru Parade Ground & Schedule date Change.

The ET-PST schedule fixed on 16/07/2018 to 19/07/2018 at City Armed Reserve (CAR) Police Parade Ground, Behind Race Course Road, Mysuru- 570 011 is postponed due to climatic condition and next ET-PST date will be intimated in due course.

Jul
07
2018
ET-PST CALL LETTER

ET-PST Call letter has been uploaded for DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) -2018, Download (from My Application) and attend the ET-PST as per mentioned in the call letter without fail.

C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ vÀéjvÀªÁV ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ°è CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ ZÀ®£ï£ÀÄß ¸ÀÈf¹ vÀPÀët CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀt ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.

Applicant after filling his/her application, to make immediate payment, Generate Post Office challan and make payment during post office working hours.

Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF SUBMISSION OF THE ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
25/05/2018
02 LAST DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
15/06/2018
03 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
18/06/2018
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
AGE CONSIDERATION DATE
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
DSI FOR DIRECT CANDIDATE

16.05.2018(Double Click To View)

Know Your Age
GM 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28 YEARS /
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 15.06.1980 AND 15.06.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS /
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 15.06.1988 AND 15.06.1997 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

DSI
Sl.NO /
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B `  250
02 SC , ST, CAT-01 `  100
DSI Law degree recognized by UGC or Engineering / Technology degree recognized by AICTE or Master Degree in Computer Application
PÁ£ÀƤ£À°è ¥ÀzÀ« CxÀªÁ JL¹nE ¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ EAf¤AiÀÄjAUï / vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ°è ¥ÀzÀ« CxÀªÁ PÀA¥ÀÆålgï C¦èPÉõÀ£ï£À°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«.
ENDURANCE TEST FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING WOMEN,INSERVICE & EXSERVICEMEN )
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
DSI 1600 Mtrs Run 7 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chances only)
Or
1.20Mtrs (In 3 chances only)
Shotput(7.26 Kgs) 5.60 Mtrs (In 3 chances only)
PHYSICAL STANDARD
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET Candidate only HEIGHT 168 Cms for Men
CHEST 86 Cms- When fully expanded (Minimum Expansion must be 5 Cms)
ENDURANCE TEST FOR WOMEN , INSERVICE & EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
DSI 400 Mtrs Run 2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
2.50 Mtrs (In 3 chances only)
Or
0.90 Mtrs (In 3 chances only)
Shotput ( 4 Kg)
3.75 Mtrs (In 3 chances only)
PHYSICAL STANDARD
ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET Candidate only HEIGHT 157 Cms For Women
168 Cms for Inservice & No Height for Exservicemen
CHEST
(For Men Only)
86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) – For Inservice & Exservicemen
WEIGHT
(For Women only)
45 Kgs
Sl No Post NON HK Region Reserved Posts HK-Region Reserved Posts  
    Direct Direct
    MEN WOMEN EXSERVICEMEN MEN,WOMEN & EXS TOTAL
01 DSI 10 1 0 1 12

Back to Top